FPT Online - Tin tức FPT Online vi-VN FPT Online 60 FPT Online <![CDATA[Công bố thông tin phát hành cổ phiếu]]>http://fptonline.net.test/News/Details/713/Cong-bo-thong-tin-phat-hanh-co-phieu.aspxTue, 28 Aug 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Báo cáo tài chính hợp nhất Q02 năm 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/712/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-Q02-nam-2018.aspxWed, 18 Jul 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán & đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom]]>http://fptonline.net.test/News/Details/711/Thong-bao-ngay-chot-danh-sach-co-dong-de-dang-ky-chung-khoan--dang-ky-giao-dich-tren-he-thong-Upcom.aspxFri, 29 Jun 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/710/Thong-bao-tra-co-tuc-lan-2-nam-2017.aspxWed, 27 Jun 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/708/Bien-ban-hop-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong-thuong-nien-nam-2018.aspxWed, 13 Jun 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/709/Nghi-quyet-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong-thuong-nien-nam-2018.aspxWed, 13 Jun 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo v.v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/706/Thong-bao-vv-to-chuc-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2018.aspxFri, 01 Jun 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/707/Tai-lieu-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong-thuong-nien-2018.aspxFri, 01 Jun 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo v.v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/705/Thong-bao-vv-chot-danh-sach-co-dong-du-hop-DHCD-thuong-nien-2018.aspxThu, 10 May 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Báo cáo tài chính hợp nhất Q01 năm 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/704/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-Q01-nam-2018.aspxThu, 19 Apr 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/703/Thong-bao-hoan-hop-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018.aspxMon, 02 Apr 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018]]>http://fptonline.net.test/News/Details/702/Thong-bao-v-v-to-chuc-Dai-hoi-Co-dong-thuong-nien-2018.aspxFri, 16 Mar 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo v/v chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ]]>http://fptonline.net.test/News/Details/701/Thong-bao-v-v-chot-danh-sach-du-hop-Dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2018-.aspxMon, 12 Mar 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Báo cáo tài chính hợp nhất Q04.2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/700/Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-Q042017.aspxWed, 24 Jan 2018 00:00:00 GMT<![CDATA[Báo cáo tài chính Q03 năm 2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/699/Bao-cao-tai-chinh-Q03-nam-2017.aspxFri, 20 Oct 2017 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/698/Thong-bao-tra-co-tuc-lan-1-nam-2017.aspxThu, 14 Sep 2017 00:00:00 GMT<![CDATA[Báo cáo tài chính Q02 năm 2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/697/Bao-cao-tai-chinh-Q02-nam-2017.aspxThu, 03 Aug 2017 00:00:00 GMT<![CDATA[Thông báo v/v trả cổ tức lần 2 năm 2016]]>http://fptonline.net.test/News/Details/696/Thong-bao-v-v-tra-co-tuc-lan-2-nam-2016.aspxThu, 11 May 2017 00:00:00 GMT<![CDATA[Báo cáo tài chính Q01 năm 2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/695/Bao-cao-tai-chinh-Q01-nam-2017.aspxTue, 09 May 2017 00:00:00 GMT<![CDATA[Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2017]]>http://fptonline.net.test/News/Details/693/Nghi-Quyet-Dai-Hoi-Co-Dong-2017.aspxFri, 28 Apr 2017 00:00:00 GMT