28/08/2018 12:00
Công bố thông tin phát hành cổ phiếu

 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, chi tiết tại đây.