18/07/2018 12:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Q02 năm 2018

 Báo cáo tài chính Q02 năm 2018, chi tiết tại đây.