29/06/2018 12:00
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán & đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT

Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT  xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đổng để đăng ký chứng khoán, chi tiết tại đây.