Thông tin phát hành cổ phiếu
Báo cáo tài chính hợp nhất Q02.18
Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán & đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom
Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2017
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018
Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2018
Thông báo v.v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Tài liệu ĐHCĐ 2018
Thông báo v.v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2018
Thông báo hoãn họp ĐHCĐ 2018
Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2018
Thông báo v/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2018
Họp ĐHCĐ Thường Niên 2018
Báo cáo tài chính hợp nhất Q04.2017
Giới thiệu về FPT
Thông báo v/v trả cổ tức lần 1 năm 2017
Thông báo v/v trả cổ tức lần 2 năm 2016
Báo cáo tài chính Q01 2017
Biên bản họp Đại hội cổ đông 2017
Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông 2017
Báo Cáo Thường Niên Năm 2017
Chương trình Đại Hội Cổ Đông 2017
Thông báo v/v thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017
Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017
Thông báo v/v ngày Tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT Online 2017
Báo cáo tình hình quản trị năm 2016
Thông báo V/v tiếp tục chuyển nhượng cổ phiếu
Thông báo chốt danh sách dự họp ĐHCĐ 2017
Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán
Thông báo: Trả cổ tức lần 1 năm 2016
Biên Bản Họp ĐHĐ Cổ Đông 2016
Nghị Quyết ĐHĐ Cổ Đông 2016
Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ 2016
Thông báo đại hội cổ đông 2016
Báo cáo thường niên 2016
Chốt danh sách dự họp cổ đông 2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2015
CoTuc2015-dot1
BBH DHCD 2015
BBH DHCD 2014
Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ.
Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2015
Bao cao tai chinh Quy 1.20150001
Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2015
Nội dung và Chương trình ĐHCĐ thường niên 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2014
Danh sách họp HĐCĐ 2015
Thông báo trả cổ tức Fo lần 1 - 2014
Báo Cáo Tình Hình QTKD 3
Báo Cáo Tình Hình QTKD 2
Báo Cáo Tình Hình QTKD 1
Thông báo khách hàng
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014
Thông báo Hoãn ĐHĐCĐ bất thường 2014
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường 2014
Thông báo chốt danh sách họp ĐHCĐ bất thường 2014
BCTC HN Q1 2014
BCTC HN Quy 4 2013
BCTC hop nhat 2013 da kiem toan
BCTC 2013
Giay uy quyen DHCD 2014
Thông báo chốt danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
Tạm ứng cổ tức đợt 2-2013
Báo cáo tài chính quý III-2013
BCTC hợp nhất quý 2.2013
BCTC hợp nhất quý 1.2012
BCTC hợp nhất quý 2.2012
Báo cáo tài chính quý I-2013
BCTC quý 1 2011
BCTC hợp nhất quý 2 2011
BCTC hợp nhất quý 3 2011
Thong bao chia co tuc dot III nam 2012
Bao cao tai chinh hop nhat (da kiem toan) 2012
Mau giay uy quyen tham du DHCD 2013
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III 2012 (chưa kiểm toán)
Nghi quyet DHDCD FPT Online 2012
Báo cáo thường niên FPT Online 2011
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2011
Báo cáo tài chính quý IV năm 2011
Tạm ứng cổ tức đợt 2-2011
Báo cáo thường niên năm 2010
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 & phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty có thành tích đóng góp trong năm 2010